اداره آموزش و پرورش ایرانشهر
پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)
Thursday , (2023/2/9)
آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453373- 05433453374- نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir